Foxit PDF SDK详细功能

请查阅Foxit PDF SDK提供的完整的功能列表,以帮助您定制化开发PDF阅读器。

<style><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .table-bk1{<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #fff;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:10px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .table-bk2{<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #f6f6f6;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding:10px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> .RowSectionHeading{<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #f68a26;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #fff;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-weight: 700;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">创建PDF</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">创建PDF文档</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">生成PDF报告</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">PDF呈现</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">显示为位图</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">按设备环境显示</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">步进式显示</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">文档</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">创建PDF文档</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">访问/添加/编辑大纲(书签)</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">获取/设置文档级动作信息</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">执行文档JavaScript</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">打开密码保护的文件</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">获取/设置阅读器偏好设置</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">访问文档级附件</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">将文档级附件保存到文件中</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">阅读/插入/编辑/删除文档级附件</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">获取页面标签</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">获取/设置元数据和文档属性</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">获取文档所有字体</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">获取追踪字典</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">检查文档是否包含表单域</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">获取/保存wrapper文档</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">根据不同的保存设置保存文档</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">获取/设置页面模式</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">页面管理器(PDF拆分和合并)</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">获取/设置页面标签</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">保存为未加密的封装文档</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">页面</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">创建新页面</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">扁平化页面</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">删除页面</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">设置/编辑页面动作</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">获取页码</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">获取页面字典</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">检查透明度</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">获取页面的页边距</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">获取/设置页边界(Media Box、Crop box等)</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">获取/设置 Rotation 属性</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">执行页面JavaScript</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">获取页面动作</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">获取/设置页面缩略图</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">文本</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">选择文本</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">搜索文本</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">获取文本信息</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">关联文件</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">关联文件与PDF页面对象(文本对象、图像对象等)</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">关联文件与注释对象</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">关联文件与PDF对象(页面字典、文档目录等)</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">异步</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">允许在整个文档数据可用之前呈现和显示页面</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">检查线性化</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">第一个可用页面的页码</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">将文档保存为线性化文件</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">最低级别PDF对象</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">访问低级别的PDF对象</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">通过低级别对象编辑PDF</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">获取目录字典</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">获取加密字典</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">安全</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">密码加密</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">支持标准PDF安全处理程序(40位和128位RC4加密)</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">支持128位AES(高级加密标准)加密</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">支持256位AES加密(PDF 2.0)</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">福昕数字权限管理(DRM)</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">证书加密</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">移除文件权限</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">设置文件权限</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">自定义加密</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">签名</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">添加/删除签名</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">第三方签名</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">验证签名</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">通过坐标获取签名域</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">重排</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">重排文本和图像以适应设备屏幕的大小</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">设置页面顶部边距</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">访问或编辑页面对象</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">文本对象</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">将文本对象转换为路径对象</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">获取和编辑内容标记</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">图像对象</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">Form Xobject</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">路径对象</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">通过指定矩阵转换页面对象</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">获取Shading对象</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">提取页面作为Form Xobject对象</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">检查对象的透明度</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">获取图像对象的色彩空间</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">图层</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">访问图层信息</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">设置图层信息</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">添加图层节点</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">注释</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">获取注释</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">获取注释字典</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">获取标签顺序</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">创建注释</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">以FDF格式导入/导出数据注释</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">编辑注释</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">删除注释</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">设置状态</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">搜索注释</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">设置Z轴顺序</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">文本(备注)</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">自由文本(打字机)</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">线条</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">方形</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">圆</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">多边形</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">折线</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">高亮显示</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">下划线</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">波浪线</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">链接</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">删除线</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">图章</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">插入符号</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">多媒体(Screen)</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">墨水(铅笔)</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">弹出</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">文件附件</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">加密</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">水印 </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">水印</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">从图像创建水印</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">从位图创建水印</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">从文本创建水印</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">从页面创建水印</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">获取/删除页面中指定的水印</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">删除页面的全部水印</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">表单</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">填写表单</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">访问表单对象</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">JavaScript</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">XML导入/导出</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">FDF导入/导出</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">XFDF导入/导出</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">编辑表单域</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">添加/删除表单域</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">页面对象</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">文本对象</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">将文本对象转换为路径对象</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">获取和编辑内容标记</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">图像对象</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">Form XObject</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">路径对象</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">通过指定的矩阵转换页面对象</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">获取阴影对象</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">提取页作为Form XObject</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">检查对象的透明度</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">获取图像对象的色彩空间</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">图像文件</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">BMP格式</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">TIF格式</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">PNG格式</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">JPX格式</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">JPEG格式</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">GIF格式</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">BMP、TIF、PNG、JPX、JPEG、GIF间的互相转换(不支持生成GIF文件)</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">阅读书签</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">创建阅读书签</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">编辑阅读书签</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">获取阅读书签信息</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">PSI</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">生成PSI</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">将PSI位图转换成PDF注释</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">条形码</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">生成条形码位图</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">XFA附加组件</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">填写XFA表单</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">AppProviderCallback</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">DocProviderCallback</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">WidgetMenu</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">XFADoc</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">XFAPage</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">XFAWidget</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">密文处理附加组件</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">密文处理</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">RMS附加组件</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">RMS安全处理程序</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!--<div class="RowSectionHeading" style="padding: 10px;">互联PDF附加组件</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk1">将PDF文档保存成cPDF文档</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="table-bk2">将cPDF文档保存成cDRM文档</div>-->